วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันที่สองของการปฏิบัติงาน
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น.ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเเละจัดระเบียบเเถว
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐น. ช่วยครูประจำชั้นจัดห้องเรียนเเละจัดห้องเรียนใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา  ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐น.ประชุมครูพี่เลี้ยงพร้อมกับนักศึกษาฝึกสอน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนประมาณ ๕๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น