วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. คุมชั้นเรียน ป.๒/๒
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การควบคุมชั้นเรียน
๔.ความละเอียดในการตรวจเอกสาร
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒ เเละ ป.๒/๑
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. คุมชั้นเรียน ป.๒/๒
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การควบคุมชั้นเรียน
๔.ความละเอียดในการตรวจเอกสาร
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. คุมชั้นเรียน ป.๒/๑
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การควบคุมชั้นเรียน
๔.ความละเอียดในการตรวจเอกสาร
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. คุมชั้นเรียน ป.๒/๒
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การควบคุมชั้นเรียน
๔.ความละเอียดในการตรวจเอกสาร
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครู (โรงเรียนบ้านคลองดิน)

บทไหว้ครู

คำปฏิญาณตน
**************
๑. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูเเละเคารพในระเบียบของโรงเรียน
๓. ข้าพเจ้าจะอุทิศตัว บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
๔. ข้าพเจ้าจะเคารพครู เทิดทูน เเละผดุงเกียรติของโรงเรียนนี้สืบไป

___________________นักศึกษาฝึกสอน__________________

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. คุมชั้นเรียน ป.๒/๒
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การควบคุมชั้นเรียน
๔.ความละเอียดในการตรวจเอกสาร
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. คุมชั้นเรียน ป.๒/๑
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การควบคุมชั้นเรียน
๔.ความละเอียดในการตรวจเอกสาร
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

นักเรียนชั้น ป.๒/๒

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา๐๙.๐๐-๑๑.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑ เเละ ชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. จัดห้องเรียนที่ตนเองได้รับมอบหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การควบคุมชั้นเรียน
๔.ความละเอียดในการตรวจเอกสาร
ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การประเมิน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็นการประเมิน
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
ดี (๒)
พอใช้ (๑)
ปรับปรุง (๐)
รักความเป็นไทย
สนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและมีความสุขตลอดเวลา
สนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและมีความสุขเกือบตลอดเวลา
สนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและมีความสุขเป็นบางครั้ง
ใฝ่เรียนรู้
กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าแสดงออก
กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าแสดงออก
กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าแสดงออก
มีจิตสาธารณะ
มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม  ไม่เอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นบางครั้ง  ไม่เอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัว  ไม่ค่อยช่วยเหลือหมู่คณะ
ไม่ค่อยเสียสละเพื่อส่วนรวม ชอบเอาเปรียบคนอื่น ค่อนข้างเห็นแก่ตัว  ไม่ค่อยช่วยเหลือหมู่คณะ
มีวินัย
มีการตรวจสอบแก้ไขการกระทำที่ไม่ถูกต้องทุกครั้งทำใบงานได้สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องและทันเวลา
มีการตรวจสอบแก้ไขการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกือบทุกครั้ง ทำใบงานได้สะอาดเรียบร้อย ไม่ค่อยทันเวลา
มีการตรวจสอบแก้ไขการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นบางครั้งทำใบงานไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยและไม่ค่อยทันเวลา
อยู่อย่างพอเพียง
ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ราคาถูกและใช้อย่างคุ้มค่าใช้จนหมดแล้วค่อยซื้อใหม่
ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ราคาค่อนข้างแพงและใช้อย่างคุ้มค่าใช้จนหมด
ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ราคาค่อนข้างแพงและใช้อย่างคุ้มค่าใช้ไม่หมดแล้วซื้อใหม่

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

๑.  เวรต้อนรับนักเรียน
ลักษณะกิจกรรม
           เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน  เป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเป็นประจำทุกๆวันศุกร์
๒. คุมนักเรียนเก็บขยะ
 ลักษณะกิจกรรม
       คุมนักเรียนเก็บขยะในบริเวณที่รับผิดชอบ ซึ่งข้าพเจ้ารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / ๑
.  คุมแถวนักเรียน
ลักษณะกิจกรรม
              คุมแถวนักเรียนเวลาเข้าแถวตอนเช้าก่อนที่จะเชิญธงชาติ


วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เพลง อาเซียน


        ที่ ร.ร. เช้าๆ จะมีการนำเสนอภาษาอาเซียนวันละคำของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอาเซียนด้วย

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ประจำวัน ศุกร์ ที่ ๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕


ตารางกำหนดการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ชุดภาษาพาที
บทที่ ๑  น้ำใส                                                  เวลา   ๑๐   ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
เวลา  ๑๐ ช.

๑. นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำได้                     
๒. นักเรียนบอกความหมายของคำได้
๓. นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำได้
๔. นักเรียนอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนได้
๕. นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้
๖. นักเรียนบอกเนื้อหาสาระในบทเรียนได้
๗.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในบทเรียนได้
๘. นำข้อคิดจากเรื่องมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
๙.  นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำได้
๑๐.นำคำไปใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์
๑๑.บอกความหมายของอักษรสามหมู่ได้
๑๒.บอกพยัญชนะที่เป็นอักษรกลาง อักษรสูงได้
๑๓. ผันวรรณยุกต์ในคำต่างๆได้
๑๔.  บอกพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำได้
๑๕. อ่านคำง่ายๆได้
๑๖. ร้องเล่นและแสดงท่าทางประกอบได้
  ๑๗.  บอกคำคล้องจองได้
  ๑๘.  ตีความจากการอ่านได้
น้ำใส
    ·   รู้จักคำ  นำเรื่อง
    ·   อ่านออกเสียง
    ·   การอ่านคิด วิเคราะห์
    ·   คำยากจากบทเรียน
    ·   การอ่านและสังเกตคำ
    ·   อักษรสามหมู่ ( ๑ )
    ·   อักษรสามหมู่ ( ๒ )
    ·   อ่านคล่อง  ร้องเล่น
    ·  ชวนทำ ชวนคิด๑๐วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
        ภาระงานในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
        รายงานความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับภาระงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
        จากการที่ได้ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  ๑ ณ โรงเรียนบ้านคลองดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งมิใช่เพียงเเค่การสอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เเต่ยังมีงานด้านต่างๆ อีกดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
ภาระงานที่รับผิดชอบ
๑. งานด้านการสอน
               -การจัดห้องเรียนเเละสิ่งเเวดล้อมภายในห้องเรียน
               -การจัดการเรียนการสอน
               -การวัดเเละประเมินผล
               -การสอนซ่อมเสริม
๒. งานธุรการในชั้นเรียน
๓. การอบรมนักเรียน
๔. งานอื่นๆ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ประจำวัน พุธ ที่ ๖ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
 ·       การอ่าน  การอ่านออกเสียงคำ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   คำประพันธ์   ชนิดต่างๆ   การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้  จากสิ่งที่อ่าน   เพื่อนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
       ·       การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคำและ  รูปแบบต่างๆ ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ  การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์

·       การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความ 
  คิดเห็น ความรู้สึก   พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  
  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
·       หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้
  ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพล
  ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
·       วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล
   แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทำความ
  เข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้
  ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต  
  และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสม
  สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้สัปดาห์ที่ ๔ 
ประจำวัน อังคาร ที่ ๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ได้เรียนรู้
         เมื่ออยู่ในสถานที่ใหม่หรือสิ่งใหม่ควรมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นเพื่อให้สามารถทำงานหรืออยู่ได้อย่างมีความสุข

การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ลำบาก
แต่สอนดีนั้นยากเป็นนักหนา
เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา
อีกมีความเมตตาอยู่ในใจ

...
ม.ล. ปิ่น มาลากุล

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกๆวันศุกร์ก่อนเข้าห้องเรียน

วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

          ทุกๆวันที่โรงเรียนบ้านคลองดิน หลังจากประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนั่นก็คือกิจกรรมเเปรงฟัน เเละกิจกรรมละหมาด
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่  ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕
สิ่งที่ได้เรียนรู้
         สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ ได้เรียนรู้งานประจำชั้นในห้องเรียน ช่าวยคุณครูพี่เลี้ยงในเรื่องต่างๆเช่น ตรวจการบ้าน ทำธุรการในชั้นเรียน และวันนี้ได้ช่วยเเม่ครัวยกหม้อหุ้งข้าวไปตั้งไว้ที่โต๊ะในโรงอาหาร เเละก็ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทั้งสองห้อง นั้นก็คือครูต้องใสใจเป็นอย่างมาก และต้องดูแลเป็นรายบุคคลไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็กในวัยนี้ชอบงอแงและขี้ฟ้องกับคุณครู ข้าพเจ้าจะต้องใส่ใจเป็นอย่างดี และต้องมีสื่อที่หลากหลายให้กับเด็ก ทำให้มีความสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น