วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน   
                 
       สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ วันนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนในคาบที่ ๑-๒ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ เเละ ปีที่ ๒/๒ เป็นเวลา ๒ ชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนวันนี้ มีปัญหาทางด้าน นักเรียนยังอ่านหนังสือยังไม่ออก แก้ไขด้วยการให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงอย่างบ่อยครั้ง และมีปัญหาในการควบคุมในชั้นเรียน ซึ่งบางครั้งข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะควบคุมในชั้นเรียน เพราะว่านักเรียนจะไม่ฟังเราพูด ชอบวิ่งเล่นในห้องเรียน แก้ไขโดยต้องใช้เสียงควบคุมและอีกอย่างที่ทำได้ดีคือการเอาไม้มาถือ นักเรียนจะรู้สึกกลัวบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก สุดท้ายแล้วในคาบนี้ก็ผ่านไปด้วยดี เสียงแหบแห้งกลับมาทุกครั้งไป

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันที่สองของการปฏิบัติงาน
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น.ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเเละจัดระเบียบเเถว
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐น. ช่วยครูประจำชั้นจัดห้องเรียนเเละจัดห้องเรียนใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา  ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐น.ประชุมครูพี่เลี้ยงพร้อมกับนักศึกษาฝึกสอน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนประมาณ ๕๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันเเรกของการปฏิบัติงาน
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น.คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น.ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดทำความสะอาดในห้องเรียนเเละจัดหนังสือ
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนประมาณ ๕๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม