วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันเเรกของการปฏิบัติงาน
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น.คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น.ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดทำความสะอาดในห้องเรียนเเละจัดหนังสือ
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนประมาณ ๕๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น