วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

   
  ความประทับใจ
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  ๑
ในการที่ข้าพเจ้าได้ฝึกประสบการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในรายวิชาภาษาไทย  เวลา  ๘ คาบ / สัปดาห์ และได้ทำหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ ๒/๑และได้จัดกิจกรรมลูกเสือการที่ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งประสบการณ์ที่นำความรู้จากการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมาปรับใช้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกสอนโดยตรง  ความรู้ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย คือ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และวิชาอื่นๆล้วนเป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ประสบการณ์ที่ได้จากฝึกสอนเป็นประสบการณ์ตรงที่ประสบพบเจอด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่มีค่ามาก และทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจในอาชีพครู ว่าต้องเจอปัญหาอะไรบ้าง และเหนื่อยเพียงใดในการสอนคนทั้งคนให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์เเบบ

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดหนังสือในห้องสมุด เเละจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนประมาณ ๕๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม