วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนได้ย้ายห้องสมุดยังอาคารหลังใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนประมาณ ๕๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

การบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕กิจกรรมที่ปฏิบัติ
วลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ มาถึงโรงเรียน
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนได้ย้ายห้องสมุดยังอาคารหลังใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น. คุมชั้นเรียนป.๒/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น. สอนซ่อมเสริมรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑
ผลที่ได้จากการปฏิบัติ
๑.รู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
แก้ไขปัญหาและวิธีการ
๑.นักเรียนมาสาย แก้ไขโดยการ ให้เก็บขยะบริเวณโรงเรียนที่ยังไม่สะอาด
. นักเรียนประมาณ ๕๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

การบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕


กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐น. แจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนตามชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น. ประชุมครู พร้อมนักศึกษาฝึกสอน

ผลที่ได้จากการปฏิบัติ

๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ