วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. จัดหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนได้ย้ายห้องสมุดยังอาคารหลังใหม่
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
ปัญหาและการแก้ไข 
๑. นักเรียนประมาณ ๕๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ..๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง ปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทร้อยกรอง

คุณค่าภาษาไทย
************************************
                   อันชาติไทยรุ่งเรืองเมืองเก่าแก่              ภาษางามแท้แน่หนักหนา
       ภาษาไทยมีใช้เนิ่นนานมา                                 ทั้งยังทรงคุณค่าตลอดไป
       สะท้อนอารยธรรมหนุนนำชาติ                         มิตกเป็นประเทศราชของชาติไหน                           
       ควรร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย                           เพื่อคงอยู่ต่อไปนิรันดร                                  (แต่งโดย นักศึกษาฝึกสอน มรภ.นครศรีธรรมราช)

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ภาษาอาเซียนวันละคำ
วันที่ ๒๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕


ตัวอย่างคำ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษามาลายู
สวัสดีตอนบ่าย
Good afternoon
Selamat petang

ตัวอย่างประโยค

ภาษาไทย
สวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณครู.
ภาษาอังกฤษ
Good afternoon , teacher.
ภาษามาลายู
Selamat petang  guru..


                                    นายรุสลัม ดงมูซอ
                                      และ  
                                         นายมูหามะนาซูวันดี สาแม
                                       ผู้จัดทำ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ที่               ชื่อ                                 สาขาวิชา            หมายเหตุ
๑     น.ส.ซูรียาณี คลังสี                   ภาษาไทย
๒     น.ส.ซารีนา สุหลง                    ภาษาไทย
     นายรุสลัม ดงมูซอ                   ภาษาไทย 
     นายมูฮำหมัดนาซูวันดี สาเเม  ภาษาไทย
     น.ส.อัสรียะห์ ยูโซ๊ะยากอ         สังคมศึกษา
     นายซอบรี สมุ                           สังคมศึกษา
     นายศุภชัย ด่วนมิหนา               สังคมศึกษา
     น.ส.นิฟาซียะห์ บือสาเเม          อังกฤษ
     น.ส.นูอาเซียน อุมา                   อังกฤษ
๑๐   น.ส.อัสมะ เจ๊ะเเม                      อังกฤษ

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เเบบบันทึก
การลงเวลามาปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนบ้านคลองดิน


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ที่     ชื่อ-สกุล     ลายมือชื่อ     เวลา     ลายมือชื่อ     เวลากลับ     หมายเหตุ
๑๐    

 สำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต๑

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
   วันนี้ทางโรงเรียนบ้านคลองดินได้จัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ภาคเช้าก็จะมีการลงทะเบียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากนั้นตัวเเทนนักเรียนอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ พร้อมชมการเเสดงลิเกฮูลู หลังจากนั้นวิทยากรให้ความรู้เรื่องรอมฎอนเสร็จนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖เเบ่งกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้จากการอบรมภายใต้หัวข้อ รอมฎอนนำความรู้ จากนั้นพักรับประทานอาหารเที่ยง ภาคบ่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ได้เรียนรู้วิธีการทำขนมต้มในหัวข้อ ชุมชนสู่ ๑ งานฝีมือของหนู 
    สรุปกิจกรรมในวันนี้ กิจกรรมก็สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่  ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น ประชุมร่วมกับผู้บริหาร


 ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
๕.มีกิจกรรมและเกมให้นักเรียนได้ทำ
๖. การจัดการในชั้นเรียน


ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
๒. เด็กพูดคุยเสียงดัง แก้ไขโดยการเล่นเกมและกิจกรรมสนุกๆ
๓.นักเรียนเล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน  แก้ไขโดยตักเตือนและให้ทำแบบฝึกหัด

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่  ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น จัดทำโครงการ เเละ บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

 ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
๕.มีกิจกรรมและเกมให้นักเรียนได้ทำ
๖. การจัดการในชั้นเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
๒. เด็กพูดคุยเสียงดัง แก้ไขโดยการเล่นเกมและกิจกรรมสนุกๆ
๓.นักเรียนเล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน  แก้ไขโดยตักเตือนและให้ทำแบบฝึกหัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่  ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องเรียน เเละจัดเอกสาร

 ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
๕.มีกิจกรรมและเกมให้นักเรียนได้ทำ
๖. การจัดการในชั้นเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
๒. เด็กพูดคุยเสียงดัง แก้ไขโดยการเล่นเกมและกิจกรรมสนุกๆ
๓.นักเรียนเล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน  แก้ไขโดยตักเตือนและให้ทำแบบฝึกหัด

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่  ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น คุมชั้นเรียน เเละ ทำสื่อการสอน

 ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
๕.มีกิจกรรมและเกมให้นักเรียนได้ทำ
๖. การจัดการในชั้นเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
๒. เด็กพูดคุยเสียงดัง แก้ไขโดยการเล่นเกมและกิจกรรมสนุกๆ
๓.นักเรียนเล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน  แก้ไขโดยตักเตือนและให้ทำแบบฝึกหัด

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน ที่  ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความสะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๑
เวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น คุมชั้นเรียนอนุบาล

 ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.การมีเทคนิคคุมนักเรียนในชั้นเรียน
๔.ความคล่องในเนื้อหาการสอน
๕.มีกิจกรรมและเกมให้นักเรียนได้ทำ
๖. การจัดการในชั้นเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๓๐% ที่อ่าน เขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยการ ให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านให้มากกว่าเพื่อนคนอื่น โดยจะให้มาเรียนต่อในคาบซ่อมเสริม
๒. เด็กพูดคุยเสียงดัง แก้ไขโดยการเล่นเกมและกิจกรรมสนุกๆ
๓.นักเรียนเล่นและคุยเสียงดังในห้องเรียน  แก้ไขโดยตักเตือนและให้ทำแบบฝึกหัด

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการนิเทศของอาจารย์พี่เลี้ยง
ครั้งที่  ๑  วันที่ ๗  มิถุนายน  2555

สรุปข้อเสนอแนะของอาจารย์พี่เลี้ยง
                การเตรียมสื่อการสอนต่างๆที่จะใช้ในการสอนนั้น  ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอน  เพราะว่าถ้าหากเตรียมสื่อและวิธีการสอนได้เหมาะสมดีแล้ว  ก็จะสามารถสอนได้ตามแผนที่วางไว้  และยังสามารถที่จะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน   ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความสนใจและความสนุก  และตั้งใจเรียนมากขึ้น
ผลจากการนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
                สามารถเตรียมสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องที่สอน    ซึ่งการใช้เพลงในการสอนนั้นทำให้นักเรียนมีความสนุก  และสามารถจดจำเรื่องที่สอนได้ง่ายกว่า   นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น   เพราะเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา  ก็จะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนในการควบคุชั้นเรียนถือว่าสามารถควบคุมได้ในระดับดีแล้ว


                                          ลงชื่อ......................................................
                                                                              นายรุสลัม  ดงมูซอ  )
                                            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ภาษาอาเซียนวันละคำ
วันที่ ๐๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕


ตัวอย่างคำ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษามาลายู
สวัสดีตอนบ่าย
Good afternoon
Selamat petang

ตัวอย่างประโยค
ภาษาไทย
สวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณครู.
ภาษาอังกฤษ
Good afternoon , teacher.
ภาษามาลายู
Selamat petang  guru.

นายรุสลัม ดงมูซอ และ  
นายมูหามะนาซูวันดี สาแม
                                                                                                                                                                                  

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หัวข้อวิจัย

การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายรุสลัม ดงมูซอ
๕๑๑๑๑๑๓๑๒๓ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช